ëŒ€í†µë ¹ê¸°ë¡ê´€ 홈페이지로 이동합니다

Map & Address

map
게시판
Address 12F KT bldg., 178 Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul, Rep. of Korea 03154
Phone ***
Fax +82-2-733-0039
E-mail ***
Subway

Line 5
Gwanghwamun station, Exit 2

Line 1
Jonggak station, Exit 1 ▶ toward the Gwanghwamun ▶ turn right at the crossroads of Gwanghwamun

Line 3
Gyeongbokgung station, Exit 6 ▶ toward sejong-daero ▶ at the opposite side of the Sejong Center for Performing Arts

Bus

Blue Bus (inter-regional line) :
103, 109, 150, 401, 402, 406, 606, 700, 704, 706, 707

Green Bus (local line) :
1020, 1711, 7016, 7018, 7022, 7212

Red Bus (metropolitan line) :
1005-1, 5000, 5005, 5500, 5500-1, 5500-2, 7900, 9000, 9000-1, 9401, 9703